ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας
2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας
3. Αλλοδαποί  που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.
4. Κατά περίπτωση, θα μπορούν εξυπηρετούνται και Δημότες μας, οι οποίοι κατοικούν σε άλλες περιοχές και εφόσον καταθέσουν βεβαίωση από το Δήμο όπου κατοικούν ότι δεν λαμβάνουν ενίσχυση από αυτόν.
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :
α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€.
β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1200€ για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα.
γ) για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή με αναπηρία 67% και πάνω, να υπάρχει προσαύξηση στο εισόδημα 3.000€, οπότε το τελικό εισόδημα για δικαιούχο, να φθάνει στο ύψος των 8.500€.
δ)Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές, να αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150€ ανά μήνα,  εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν άλλα ακίνητα».
ε)Για οφειλέτες δανείου Ά Κατοικίας, να αφαιρείται το ίδιο ποσό με τους ενοικιαστές (150€) με την προϋπόθεση να κατοικούν στην κατοικία και να μην έχουν άλλα ακίνητα.
Στ’)Για ανέργους, να αφαιρείται από το οικογενειακό εισόδημα, το ποσό των 100€ το μήνα, από την ημέρα που έμειναν άνεργοι.
Ως εισόδημα, θεωρούμε το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό ή φορολογητέο, εφόσον το τεκμαρτό, είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.

Κατηγορίες ωφελουμένων
Με βάση τα παραπάνω οικονομικά κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω
κατηγορίες:
_ Μοναχικά άτομα
_ Ζευγάρια (δύο άτομα που διαμένουν μαζί)
_ Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά
_ Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά
_ Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω
_ Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά
_ Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά
_ Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω
_ Τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί
_ Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα η να σπουδάζουν, άνεργα ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.
Ποσότητες παρεχόμενων προϊόντων
Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα που θα έχει το Παντοπωλείο, τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος, όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.
Για κάθε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων που αναφέρουμε θα καθορίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθμό των ατόμων, η ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται, με απόφαση της Επιτροπής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (όλα σε φωτοτυπία)

 1. 1.       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς και άδεια διαμονής σε ισχύ.
  2.       Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο, ώστε να αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας.
  3.       Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) – Φωτοτυπία Ε9 - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Απαιτούνται και τα τρία δικαιολογητικά.
  4.       Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  5.       Βεβαίωση διακοπής από ΟΑΑΕ ή Εφορία. (Για ελεύθερους επαγγελματίες). Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, διά του αρμόδιου Γραφείου, θα πραγματοποιεί και Κοινωνική  Έρευνα.
  6.       Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
  7.       Φωτοτυπίες Αποδείξεων  πληρωμής Ενοικίου για ενοικιαστές, ολόκληρου  του έτους.
  8.       Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.
  9.       Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το
  10.   Ποσοστό αναπηρίας, σε ισχύ.
  11.   Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας και τη σελίδα που φαίνεται η ανανέωση.
  12.   Σε περίπτωση ημιαπασχόλησης, προσκομίζεται βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη.
  13.   Για κατοίκους που είναι Δημότες άλλων Δήμων εντός Αττικής, βεβαίωση ότι δεν λαμβάνουν ενίσχυση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 5500€.
    
β) Για ζευγάρια ή οικογένειες  το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 1200€ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.
γ) Για άτομα  με αναπηρία 67% και πάνω, το εισόδημα του δικαιούχου, να μην υπερβαίνει τις 8.500€. Επίσης, προσαυξάνεται κατά 1200€ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.
δ)Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές, να αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150€ ανά μήνα,  εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν άλλα ακίνητα».
ε) Για οφειλέτες δανείου Α Κατοικίας, να αφαιρείται το ίδιο ποσό με τους ενοικιαστές (150€) με την προϋπόθεση να κατοικούν στην κατοικία και να μην έχουν άλλα ακίνητα.
Στ’) Για ανέργους, να αφαιρείται από το οικογενειακό εισόδημα, το ποσό των 100€ το μήνα, από την ημέρα που έμειναν άνεργοι.
Ως εισόδημα, θεωρούμε το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό ή φορολογητέο, εφόσον το τεκμαρτό, είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, κατά περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον Κοινωνική Έρευνα για περαιτέρω διερεύνηση των Κοινωνικών αναγκών, ατόμου - οικογένειας.


Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται 
στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας 
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 121
 3ος  όροφος ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Τηλ: 15909  -   2102777198
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: 
           28ης Οκτωβρίου 3                              
Ώρες λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου 
 • Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή  10.00 π.μ.  έως 12.30 μ.μ. 
 • Δευτέρα - Τετάρτη   5.00 μ.μ. έως 7.30 μ.μ.      
          Τηλ. 2102719911